Främsta ansvarsuppgifter


Utstationering på fältet

Byrån skickar tjänstemän inom brottsbekämpningen från EU-länderna och de Schengenassocierade länderna, tillsammans med fartyg, flygplan och utrustning för gränsövervakning, till de yttre gränsområden som behöver särskild hjälp. Utöver gränskontroll omfattar Frontex insatser också uppgifter i anslutning till sjösäkerhet, säkerhetskontroller, sjöräddnings och miljöskydd.


Riskanalys

Frontex bedömer vilka riskerna är för EU:s gränssäkerhet och skapar en översikt över mönster och tendenser inom irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet vid de yttre gränserna. Byrån delar med sig av resultaten till EU-länderna och Europeiska kommissionen och använder dem för att planera sin kommande verksamhet. Alla Frontex åtgärder bygger på riskanalyser.


Situationsövervakning

Frontex övervakar ständigt EU:s yttre gränser och förser EU-länderna, de Schengenassocierade länderna, Europeiska kommissionen och andra byråer med information om uppdateringar och registreringar.


Sårbarhetsanalys

Frontex genomför årliga utvärderingar om varje medlemsstats och varje Schengenassocierat lands förmåga och beredskap att hantera utmaningar, bland annat migrationstryck, vid sina yttre gränser. Byrån stationerar ut sambandsmän i EU-länderna som ska hjälpa den att upprätthålla en övergripande bild av gränskontrollerna på EU-nivå.


Europeiskt samarbete om kustbevakningsuppgifter

Byrån främjar samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, EU-byråer och tullen vid sjögränserna. Fartyg och flygplan som sätts in vid insatserna samlar också in och delar information som rör fiskerikontroll, upptäckt av föroreningar och efterlevnad av sjöfartsbestämmelser.


Utbyte av underrättelser om brottslig verksamhet

Byrån delar med sig av de underrättelser som samlas in vid gränserna till berörda nationella myndigheter, Europol och andra EU-byråer. Det gäller bland annat information om personer som misstänks vara inblandade i brottslig verksamhet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism.


Återvändandeinsatser

Frontex spelar en allt viktigare roll när det gäller att sända tillbaka personer till deras hemländer om de inte har rätt att stanna i EU. Byrån hjälper medlemsstaterna med samordning och finansiering av återvändandeinsatser, men den kan också själv ta initiativ till sådana insatser.  Den kan chartra plan och boka platser på kommersiella flyg för detta ändamål. Dessutom hjälper den till med att skaffa fram de resedokument som krävs för de återvändande och tillhandahåller experter som bistår vid återvändandeinsatserna.


Yttre förbindelser

Samarbetet med länder utanför EU och Schengenområdet är en integrerad del av Frontex uppdrag och en av dess strategiska prioriteringar. Frontex har skapat och underhåller ett partnerskapsnät med gränsmyndigheter i länder som inte är med i EU, framför allt de länder som gränsar till EU och migranternas ursprungs- och transitländer, för att säkerställa att den europeiska integrerade gränsförvaltningen genomförs som den ska. Byrån stationerar också ut sambandsmän utanför EU, i länder som påverkas av irreguljär migration.


Snabba insatser

Frontex kan snabbt stationera ut gräns- och kustbevakningspersonal samt utrustning i EU-länderna och de Schengenassocierade länderna om det uppstår en nödsituation vid deras yttre gränser. Medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla 1 500 tjänstemän från reserven för snabba insatser när byrån så kräver.


Forskning och innovation

Frontex ger gränskontrollsexperter, forskare och näringslivet möjligheter att mötas och ser på så vis till att ny teknik uppfyller de gränsövervakande myndigheternas behov.


Utbildning

Frontex tar fram gemensamma utbildningsstandarder för de gränsövervakande myndigheterna så att gräns- och kustbevakningsutbildningen harmoniseras inom EU och de Schengenassocierade länderna. Detta ska säkerställa att de som korsar EU:s yttre gränser, oavsett var, kommer att genomgå samma slags gränskontroll. Det gör också att tjänstemän från olika länders gräns- och kustbevakning kan arbeta tillsammans på ett effektivt sätt när de är utstationerade för en Frontexinsats.


ETIAS

Frontex har en central roll i arbetet med att inrätta det nya EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), som kommer att tas i drift 2023. Systemet innebär att viseringsbefriade resenärer från över 60 länder kommer att behöva ansöka om Etias-resetillstånd innan de påbörjar sin resa till länder inom EU:s Schengenområde. Frontex ansvarar för Etias centralenhet, som kommer att vara i drift dygnet runt alla dagar i veckan. Centralenheten kommer att behandla ansökningarna i nära samarbete med medlemsstaternas nationella enheter och stödja både resenärer och persontransportföretag. 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information