Allmänhetens tillgång till handlingar


Rättslig ram

Principen om öppenhet och enskilda personers rätt att få tillgång till EU-organens handlingar fastställs både i artikel 15 i EUF-fördraget och i artikel 42 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, och genomförs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (förordning (EG) nr 1049/2001).

Kopplingen mellan förordning (EG) nr 1049/2001 och Frontex ram betonas även i artikel 74 i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning.

De interna bestämmelserna om allmänhetens tillgång till Frontex handlingar fastställs i Frontex styrelses beslut nr 25/2016 av den 21 september 2016.


Ansökningar

Alla EU-medborgare, liksom alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i EU, har rätt att få tillgång till Frontex handlingar, i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.

För att bekräfta att du har rätt att ansöka om tillgång till handlingar måste du tillhandahålla en id-handling eller fullmakt för en juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i EU.

Lämna din ansökan via e-post som en bilaga i formatet pdf, ASICE, ADOC, BDOC eller EDOC, signerad med en elektronisk underskrift i linje med föreskrifterna i förordningen om elektronisk identifiering (förordning (EU) nr 910/2014). Om du inte har möjlighet att identifiera dig på detta sätt kan du tillhandahålla ett id-kort/pass/uppehållstillstånd för EU (fysiska personer), eller en registreringshandling där det framgår att ditt företag är registrerat i en EU-medlemsstat, samt en fullmakt där det framgår att du har befogenhet att agera på dess vägnar (juridiska personer).

För att Frontex ska ha möjlighet att identifiera de handlingar din ansökan avser, vänligen försäkra dig om att din ansökan är så detaljerad så möjligt.

Ansökningar ska lämnas in här eller per post:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Handläggning

  • Din ansökan, som ska innehålla de nödvändiga styrkande handlingarna, kommer att bekräftas som mottagen och behandlas inom 15 arbetsdagar med start från det datum då ansökan registrerades.
  • I undantagsfall kan denna tid förlängas med 15 arbetsdagar.
  • Frontex besvarar dig skriftligen.
  • Om din ansökan helt eller delvis avslås kommer Frontex att motivera sitt beslut.
  • Du har möjlighet att inom 15 arbetsdagar från mottagandet av Frontex ursprungliga beslut att helt eller delvis avslå din ansökan om tillgång, ansöka om en förnyad bedömning genom en bekräftande ansökan.


Dataskyddsmeddelande

Det kontor för öppenhet som inrättades genom styrelsens beslut nr 25/2016 av den 21 september 2016 är personuppgiftsansvarig. Adress och e-postadress: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa, Polen); e-post: pad@frontex.europa.eu.

Byråns dataskyddsombud kan kontaktas på dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

För att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1049/2001 måste personuppgifter hanteras av den personuppgiftsansvarige.

Ansökningar från allmänheten om tillgång till handlingar vidarebefordras till särskilda anställda vid Frontex, som hanterar personuppgifterna. Det förekommer ingen internationell dataöverföring. Uppgifter lagras i fem år från det att ärendet avslutas.

Sökande har rätt att få tillgång till, rätta, begränsa åtkomsten till, lämna invändningar mot och radera sina uppgifter samt att utöva sin rätt till dataportabilitet. Sökande kan utöva sina rättigheter genom kontoret för öppenhet och lämna in klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

Tillhandahållande av uppgifterna är ett lagstadgat krav enligt förordning (EG) nr 1049/2001. Om personuppgifter inte tillhandahålls ogiltigförklaras ansökan.

Det förekommer varken automatiskt beslutsfattande eller profilering.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information