Temeljne pravice

Spoštovanje in varstvo temeljnih pravic sta brezpogojni in ključni sestavini učinkovitega integriranega upravljanja meja. Frontex dosledno upošteva Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ter ustrezne mednarodne pravne instrumente in pravne instrumente s področja človekovih pravic, vključno s Konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951 in njenim protokolom iz leta 1967.

Temeljne pravice so vključene v kodeks ravnanja agencije Frontex, skupne temeljne učne načrte za mejne policiste in v bolj specializirana usposabljanja, npr. za uradnike za varovanje morskih ali kopenskih meja ali spremljevalce prisilnega vračanja. Te politike in smernice izboljšujejo razumevanje temeljih pravic in uradnikom omogočajo prepoznavanje morebitnih kršitev.

Celotno osebje agencije Frontex, mejni policisti in člani drugih ustreznih organov držav članic, ki sodelujejo v operacijah agencije Frontex, se pred napotitvijo udeležijo usposabljanja o temeljnih pravicah. Usposabljanje zadeva zlasti dostop do mednarodne zaščite, spoštovanje načela nevračanja ter, kadar je to primerno, iskanje in reševanje. Temeljne pravice so vedno vključene v operativne informativne sestanke za stalne enote urada, zaščitni ukrepi in obveznosti glede poročanja o morebitnih kršitvah temeljnih pravic pa so zajeti v vseh operativnih načrtih.

Položaj uradnika za temeljne pravice in posvetovalni forum o temeljnih pravicah sta bila ustanovljena leta 2011, v strukturo agencije Frontex pa sta bila vključena po spremembah uredbe Frontex. Z Uredbo (EU) 2019/1896 so bile razširjene pristojnosti in zmogljivosti agencije in uradnika za temeljne pravice.

Glavni elementi sistema agencije Frontex za varstvo in spremljanje spoštovanja temeljnih pravic so:

  • Strategija za temeljne pravice - vodilni okvir za usklajevanje dejavnosti agencije s standardi in načeli na področju temeljnih pravic.
  • Postopek poročanja o resnih incidentih (PRI) - od vsakega udeleženca v operativnih dejavnostih agencije Frontex se zahteva, da nemudoma prijavi vse morebitne kršitve temeljnih pravic, vključno s kršitvami pravnega reda EU ali mednarodnega prava ter kodeksa ravnanja agencije Frontex. Poročanja o resnih incidentih v zvezi s temeljnimi pravicami obravnava Urad za temeljne pravice.
  • Pritožbeni mehanizem - omogoča oddajo posameznih pritožb osebam, ki so neposredno prizadete zaradi dejanj ali neukrepanja osebja, vključenega v dejavnosti agencije Frontex, in ki menijo, da so bile kršene njihove temeljne pravice.
  • Posvetovalni forum o temeljnih pravicah - agenciji zagotavlja neodvisno svetovanje o spoštovanju, varstvu in spodbujanju temeljnih pravic pri vseh dejavnostih agencije Frontex.
  • Nadzorni mehanizem za uporabo sile - zagotavlja okvir za spremljanje spoštovanja določb o uporabi sile s strani statutarnih uslužbencev agencije, vključno s stalnimi enotami, poleg tega pa je z njim predvidena obveznost poročanja o incidentih, povezanih z uporabo sile.

Uradnik za temeljne pravice je pooblaščen za spremljanje izvajanja obveznosti agencije Frontex na področju temeljnih pravic v skladu s pravom EU in mednarodnim pravom ter za svetovanje izvršnemu direktorju o vprašanjih v zvezi s temeljnimi pravicami. Uradniku za temeljne pravice in osebje Urada za temeljne pravice imajo v agenciji neodvisno vlogo, in sicer da zagotavljajo podporo njenemu delu z vidika človekovih pravic ter krepijo spoštovanje, varstvo in spodbujanje temeljnih pravic. Za učinkovito spremljanje skladnosti delovanja agencije s temeljnimi pravicami lahko uradnik za temeljne pravice izvaja preiskave vseh njenih dejavnosti in opravlja redne oglede na kraju samem.

Uradnik za temeljne pravice poda mnenja v zvezi s katero koli dejavnostjo agencije Frontex, in sicer na ravni politike ali operativni ravni, ter glede sodelovanja agencije s partnerji, pri čemer opredeli izzive na področju temeljnih pravic, možne kršitve temeljnih pravic ali z njimi povezana tveganja. Uradnik za temeljne pravice poleg tega obvešča izvršnega direktorja in mu svetuje glede morebitnih kršitev temeljnih pravic med izvajanjem katere koli dejavnosti agencije. Uradnika v skladu z Uredbo (EU) 2019/1896 imenuje upravni odbor, ki mu uradnik tudi neposredno poroča. Uradnik za temeljne pravice je odgovoren za obravnavo pritožb, prejetih preko pritožbenega mehanizma agencije Frontex, in poročil o resnih incidentih, povezanih z morebitnimi kršitvami temeljnih pravic v okviru dejavnosti agencije Frontex. Uradniku za temeljne pravice zagotavljajo podporo tudi opazovalci spoštovanja temeljnih pravic, ki pri neodvisnem opravljanju svojih nalog nenehno spremljajo in ocenjujejo skladnost dejavnosti agencije s temeljnimi pravicami.

V skladu s členom 109(4) Uredbe (EU) 2019/1896 uradnik za temeljne pravice objavlja letna poročila o dejavnostih, ki jih izvaja Urad za temeljne pravice. Letno poročilo vsebuje informacije o stanju izvajanja temeljnih pravic pri operativnih dejavnostih agencije v skladu s Strategijo za temeljne pravice.

Letno poročilo uradnika za temeljne pravice za leto 2020

Opazovalci spoštovanja temeljnih pravic, ki so v Uredbi (EU) 2019/1896 predvideni kot statutarni uslužbenci agencije Frontex, se v imenu uradnika za temeljne pravice napotijo na operativna območja. Spremljajo in ocenjujejo skladnost dejavnosti agencije Frontex s temeljnimi pravicami ter v zvezi s tem zagotavljajo svetovanje in pomoč, obenem pa prispevajo k spodbujanju temeljnih pravic v okviru evropskega integriranega upravljanja meja. Opazovalci so z delom, ki ga opravljajo, pomemben element sistema agencije Frontex za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic . Kot področni „podaljšek“ uradnika za temeljne pravice agencijo podpirajo pri izvajanju obveznosti na področju temeljnih pravic.

Opazovalci opazujejo dejavnosti, ki jih izvaja agencija Frontex, in dokumentirajo njihovo skladnost z ustreznimi standardi na področju temeljnih pravic. Poleg tega spremljajo postopke v zvezi z upravljanjem meja in vračanjem ter nadzirajo okolje, v katerem se ti postopki izvajajo, hkrati pa opozarjajo na izzive, tveganja in priložnosti za spodbujanje prava EU in mednarodnega prava. V tem okviru opazovalci z agencijo Frontex sodelujejo pri usklajevanju dela uradnikov in uradniku za temeljne pravice poročajo o morebitnih pomislekih.

Uradnik za temeljne pravice lahko opazovalce spoštovanja temeljnih pravic imenuje v skupino opazovalcev prisilnega vračanja, zadolženo za spremljanje in poročanje o operacijah vračanja, ki jih usklajuje ali podpira agencija Frontex. Skupina opazovalcev je bila ustanovljena kot pomožni mehanizem, ki zagotavlja podporo nacionalnim mehanizmom spremljanja.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information