Temei juridic și responsabilitate

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (JO L 251, 16.9.2016, p. 1). Sediul Frontex se află la Varșovia, în Polonia.

Deși Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă înlocuiește Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, aceasta are aceeași personalitate juridică și poartă același nume: Frontex.

Frontex se află în contact permanent cu statele membre și cu instituțiile UE. Agenția depune toate eforturile pentru a fi transparentă în privința activităților sale, iar în acest scop directorul executiv participă în mod regulat și contribuie cu informații la audierile din cadrul reuniunilor Parlamentului European și ale Consiliului UE la care participă miniștrii responsabili cu afacerile interne și migrația. În acest fel, Frontex răspunde în fața Parlamentului European și a Consiliului, care sunt forurile sale bugetare.

Mai presus de toate, Frontex lucrează sub supravegherea unui Consiliu de administrație constituit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, la care se adaugă și doi reprezentanți ai Comisiei (vezi secțiunea de mai jos pentru informații suplimentare). La fel ca toate organismele UE, Frontex poate face obiectul auditurilor efectuate de Curtea de Conturi sau a investigațiilor realizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF.

Mai multe documente-cheie care se referă la temeiul legal și la atribuțiile agenției sunt disponibile aici:

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)

Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

În engleză:

Deciziile Consiliului de administrație

Procesele-verbale ale Consiliului de administrație

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information