Publiska piekļuve dokumentiem


Tiesiskais regulējums

Pārredzamības princips un personu tiesības piekļūt ES struktūru dokumentiem ir noteiktas gan LESD 15. pantā, gan ES Pamattiesību hartas 42. pantā un tiek īstenotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (Regula (EK) Nr. 1049/2001).

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 saikne ar Frontex sistēmu ir atkārtoti uzsvērta Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas 74. pantā.

Iekšējā sistēma attiecībā uz publisku piekļuvi Frontex rīcībā esošiem dokumentiem ir noteikta Frontex valdes 2016. gada 21. septembra Lēmumā Nr. 25/2016.


Pieteikumi

Ikvienam ES pilsonim, kā arī jebkurai fiziskai personai, kura dzīvo ES, vai juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir ES, ir tiesības piekļūt Frontex rīcībā esošiem dokumentiem, ievērojot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētos nosacījumus.

Lai apstiprinātu, ka jums ir tiesības iesniegt pieteikumu piekļuvei dokumentiem, jums jānodrošina identifikācija/ pilnvarojuma apliecinājums juridiskām personām, kuru mītne vai juridiskā adrese ir ES.

Lūdzam pieprasījumu iesniegt kā e-pasta pielikumu PDF, ASICE, ADOC, BDOC vai EDOC formātā, kas elektroniski parakstīts, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu saskaņā ar eIDAS regulu (Regula (ES) Nr. 910/2014). Ja šis identifikācijas līdzeklis jums nav pieejams, lūdzam uzrādīt personas apliecību /pasi/ ES uzturēšanās atļauju (fiziskām personām) vai iesniegt dokumentus par jūsu personas reģistrāciju ES dalībvalstī un pilnvarojumu, kas ļauj jums rīkoties šīs personas vārdā (juridiskām personām).

Lai Frontex varētu identificēt dokumentu(-us), kuram(-iem) esat pieteicies, lūdzam nodrošināt, lai jūsu pieteikums būtu pēc iespējas precīzāks.

Pieteikumi jāiesniedz šeit vai pa pastu:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Apstrāde

  • Jūsu pieteikums, kas ietver vajadzīgo atbilstības apliecinājumu, tiks apstiprināts un apstrādāts 15 darbdienu laikā, sākot no jūsu pieteikuma reģistrācijas dienas.
  • Izņēmuma gadījumos minēto termiņu var pagarināt par 15 darbdienām.
  • Frontex atbild rakstiski.
  • Pilnīgas vai daļējas jūsu pieteikuma noraidīšanas gadījumā Frontex sniegs jums pamatojumu.
  • 15 darbdienu laikā pēc tādas Frontex atbildes saņemšanas, kurā atteikta pilnīga vai daļēja piekļuve, jūs varat iesniegt atkārtotu pieteikumu Frontex sākotnējā lēmuma pārskatīšanai.


Paziņojums par datu aizsardzību

Datu pārzinis ir Pārredzamības birojs, kas izveidots ar valdes 2016. gada 21. septembra Lēmumu Nr. 25/2016. Fiziskā un pasta adrese: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-pasts: pad@Frontex.europa.eu

Ar datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi dataprotectionoffice@Frontex.europa.eu

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 10492001, pārzinim ir jāveic personas datu apstrāde.

Datu saņēmēji ir specializēti Frontex darbinieki, kas apstrādā pieteikumus par publisku piekļuvi dokumentiem. Starptautiska datu nosūtīšana nenotiks. Dati tiks glabāti piecus gadus, sākot no lietas slēgšanas brīža.

Pieteikuma iesniedzējiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot, ierobežot, iebilst pret tiem un tos dzēst, kā arī pieprasīt datu pārnesamību. Pieteikuma iesniedzēji var īstenot savas tiesības ar Pārredzamības biroja starpniecību un var iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Datu sniegšana ir ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 noteikta prasība. Datu nesniegšanas gadījumā pieteikums tiks atzīts par nepieņemamu.

Automatizēta lēmumu pieņemšana vai profilēšana netiek veikta.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information