Pamattiesības

Pamattiesību ievērošana un aizsardzība ir beznosacījuma un būtiska daļa no efektīvas un integrētas robežu pārvaldības. Frontex stingri ievēro Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un attiecīgos starptautisko tiesību un cilvēktiesību dokumentus, tostarp 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu.

Pamattiesības ir integrētas Frontex rīcības kodeksos, kopējā robežsargu izglītības pamatsaturā un specializētākā apmācībā, piemēram, apmācot jūras vai sauszemes robežu uzraudzības darbiniekus vai piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistus. Šī politika un pamatnostādnes uzlabo izpratni par pamattiesībām un ļauj amatpersonām konstatēt iespējamos pārkāpumus.

Pirms izvietošanas visi Frontex darbinieki, kā arī robežsargi un dalībvalstu citu attiecīgo iestāžu locekļi, kas piedalās Frontex operācijās, saņem apmācību par pamattiesībām. Konkrēti, par piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, par neizraidīšanas principa ievērošanu un vajadzības gadījumā par meklēšanu un glābšanu. Pamattiesības vienmēr ir iekļautas operatīvos brīfingos pastāvīgā korpusa darbiniekiem, bet aizsardzības pasākumi un pienākums ziņot par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem ir iekļauts visos operatīvajos plānos.

Pamattiesību amatpersonas amats un pamattiesību konsultatīvais forums tika izveidots 2011. gadā un pēc grozījumiem Frontex regulā tika iekļauts Frontex struktūrā. Pieņemot Regulu (ES) 2019/1896, tika paplašinātas aģentūras un pamattiesību amatpersonas pilnvaras un spējas.

Frontex pamattiesību aizsardzības un uzraudzības sistēmas galvenie elementi ir šādi:

  • Pamattiesību stratēģija - — pamatsistēma, lai aģentūras darbības saskaņotu ar pamattiesību standartiem un principiem;
  • būtisku incidentu ziņojumu iesniegšanas procedūra - — noteic, lai ikviens Frontex operatīvo darbību dalībnieks nekavējoties ziņo par jebkuru situāciju saistībā ar iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem, tostarp ES tiesību aktu kopuma vai starptautisko tiesību, un Frontex rīcības kodeksu pārkāpumiem. Pamattiesību birojs izskata būtisku incidentu ziņojumus saistībā ar pamattiesībām;
  • sūdzību mehānisms - — ļauj saņemt individuālas sūdzības no personām, kuras tieši skar Frontex darbībās iesaistītā personāla rīcība vai bezdarbība un kuras uzskata, ka ir pārkāptas viņu pamattiesības;
  • Pamattiesību konsultatīvais forums - —aģentūrai sniedz neatkarīgas konsultācijas par pamattiesību ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu visās Frontex darbībās;
  • uzraudzības mehānisms attiecībā uz spēka lietošanu - — sniedz regulējumu uzraudzībai, kā aģentūras štata darbinieki, tostarp pastāvīgais korpuss, piemēro spēka lietošanas noteikumus, un nosaka pienākumu ziņot par incidentiem, kas saistīti ar spēka lietošanu.

Pamattiesību amatpersona ir pilnvarota uzraudzīt, kā Frontex pilda savus pienākumus pamattiesību jomā atbilstīgi ES un starptautiskajām tiesībām, un sniegt padomus izpilddirektoram jautājumos, kas saistīti ar pamattiesībām. Pamattiesību amatpersonai un Pamattiesību biroja darbiniekiem aģentūrā ir neatkarīga loma, kas ietver uzdevumus atbalstīt aģentūras darbu saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu un stiprināt pamattiesību ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu. Lai efektīvi uzraudzītu, kā aģentūra ievēro pamattiesības, pamattiesību amatpersona var veikt jebkuras aģentūras darbības izmeklēšanu un regulāri veikt aģentūras apmeklējumus.

Pamattiesību amatpersona sniedz atzinumus par jebkuru Frontex darbību gan politiskā un operatīvā līmenī, gan attiecībā uz aģentūras sadarbību ar partneriem, nosakot pamattiesību problēmas, iespējamos pamattiesību pārkāpumus vai ar tiem saistītos riskus. Pamattiesību amatpersona arī informē un konsultē izpilddirektoru par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem aģentūras darbību laikā. Amatpersonu ieceļ amatā valde, un tā tieši atskaitās valdei, kā noteikts Regulā (ES) 2019/1896. Amatpersona ir atbildīga par to sūdzību izskatīšanu, kas saņemtas, izmantojot Frontex sūdzību mehānismu, un nopietnu incidentu ziņojumu izskatīšanu saistībā ar iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem Frontex darbībās. Pamattiesību amatpersonu atbalsta arī pamattiesību uzraudzītāji, kas, neatkarīgi veicot savus uzdevumus, pastāvīgi uzrauga un novērtē aģentūras darbību atbilstību pamattiesībām.

Pamattiesību amatpersona publicē gada ziņojumu par Pamattiesību biroja veiktajām darbībām saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1896 109. panta 4. punktu. Gada ziņojumā ir sniegta informācija par pamattiesību īstenošanas statusu aģentūras operatīvajās darbībās saskaņā ar pamattiesību stratēģiju.

Pamattiesību amatpersonas 2020. gada ziņojums.

Kā štata darbiniekus pamattiesību amatpersonas vārdā operāciju norises vietās izvieto pamattiesību uzraudzības speciālistus, kā tas paredzēts Regulā (ES) 2019/1896. Speciālisti uzrauga un novērtē Frontex darbību atbilstību pamattiesībām, sniedz padomus un palīdz šajā sakarā, vienlaikus sekmējot pamattiesību veicināšanu, kas ietverta Eiropas integrētajā robežu pārvaldībā. Veicot savu darbu, uzraudzības speciālisti ir būtisks Frontex pamattiesību uzraudzības sistēmas elements. Kā pamattiesību amatpersonas pārstāvji praktiskajās operācijās uzraudzības speciālisti palīdz aģentūrai pildīt tās pienākumus pamattiesību jomā.

Uzraudzības speciālisti veic Frontex darbību novērošanu, dokumentējot to atbilstību spēkā esošajiem pamattiesību standartiem. Uzraudzības speciālisti uzrauga procedūras, kas saistītas ar robežu pārvaldību un atgriešanu, un vidi, kurā šīs darbības tiek īstenotas, vienlaikus norādot uz problēmām, riskiem un iespējām veicināt ES un starptautiskās tiesības. Šajā sakarā pamattiesību uzraudzības speciālisti sadarbojas ar Frontex, koordinējot amatpersonas, un ziņo pamattiesību amatpersonai par iespējamām bažām.

Pamattiesību amatpersona var norīkot pamattiesību uzraudzības speciālistus kā rezervi piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistiem, kuri novēro Frontex koordinētās vai atbalstītās atgriešanas operācijas, un ziņo par tām. Uzraudzības speciālistu rezerve tika izveidota kā valsts uzraudzības mehānismu palīgmehānisms.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information