Pagrindinės pareigos


Dislokavimas

Agentūra prie išorės sienų, kur reikia papildomos pagalbos, siunčia teisėsaugos pareigūnus iš valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių, taip pat laivus, lėktuvus ir sienų stebėjimo įrangą. Be sienų kontrolės, Frontex vykdo užduotis, susijusias su jūrų saugumu, saugumo patikromis, paieška, gelbėjimu ir aplinkos apsauga.


Rizikos analizė

Frontex vertina ES sienų saugumo riziką. Ji atlieka neteisėtos migracijos srautų ir tendencijų, taip pat tarpvalstybinės nusikalstamos veiklos prie išorės sienų apžvalgą. Agentūra dalijasi savo išvadomis su ES šalimis bei Europos Komisija ir naudojasi tomis išvadomis planuodama būsimą veiklą. Visa Frontex veikla vykdoma vadovaujantis rizikos analize.


Padėties stebėsena

Frontex nuolat stebi Europos Sąjungos išorės sienas, teikia atnaujintą informaciją ir perspėjimus ES valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims, Europos Komisijai ir kitoms agentūroms.


Pažeidžiamumo vertinimas

Agentūra kasmet įvertina kiekvienos valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalies pajėgumus ir pasirengimą priimti iššūkius prie jų išorės sienų, be kita ko, susijusius su migracijos spaudimu. Frontex į ES valstybes nares siunčia ryšių palaikymo pareigūnus, kurie padės agentūrai išsamiai apžvelgti sienų kontrolės situaciją ES lygmeniu.


Europos lygmens bendradarbiavimas vykdant pakrančių apsaugos funkcijas

Agentūra remia teisėsaugos institucijų, ES agentūrų ir muitinių bendradarbiavimą prie jūrų sienų. Laivai ir orlaiviai, dislokuoti per agentūros operacijas, taip pat naudojami rinkti su žuvininkystės kontrole, taršos nustatymu ir jūrų reglamentų laikymusi susijusią informaciją ir ja dalytis.


Keitimasis žvalgybos informacija apie nusikalstamą veiklą

Agentūra su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, Europolu ir kitomis Europos agentūromis dalijasi prie sienų surinkta žvalgybos informacija. Be kita ko, tai informacija apie asmenis, įtariamus dalyvavimu nusikalstamoje veikloje, kaip antai neteisėto migrantų gabenimo, prekybos žmonėmis ir terorizmo.


Grąžinimo operacijos

Frontex tenka vis svarbesnis vaidmuo į gimtąsias šalis grąžinant asmenis, kurie neturi teisės likti Europos Sąjungoje. Agentūra padeda valstybėms narėms koordinuoti ir finansuoti grąžinimo operacijas, tačiau taip pat gali jų imtis ir savo iniciatyva.  Šiuo tikslu Frontex gali vykdyti užsakomuosius skrydžius ir užsakyti lėktuvo bilietus komerciniams skrydžiams. Agentūra taip pat padeda gauti reikiamus kelionės dokumentus grąžinamiems asmenims ir užtikrina ekspertų pagalbą vykdant grąžinimo operacijas.


Išorės santykiai

Bendradarbiavimas su ES ir Šengeno zonai nepriklausančiomis šalimis yra svarbi Frontex įgaliojimų dalis ir vienas iš agentūros strateginių prioritetų. Siekdama užtikrinti Europos integruotą sienų valdymą, Frontex kuria partnerystės su ES nepriklausančių valstybių (visų pirma su kaimyninių ES ir migrantų kilmės bei tranzito šalių) sienų apsaugos institucijomis tinklą ir remia jo veiklą. Be to, agentūra siunčia ryšių palaikymo pareigūnus į ES nepriklausančias šalis, kurios susiduria su neteisėtos migracijos poveikiu.


Greitasis reagavimas

Frontex yra pajėgi greitai dislokuoti sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnus ir įrangą ES valstybėse narėse ir Šengeno asocijuotosiose šalyse, kurios susiduria su ekstremaliosiomis situacijomis prie savo išorės sienų. Agentūrai paprašius, valstybės narės iš greitojo reagavimo rezervo privalo skirti iki 1 500 pareigūnų.


Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Siekdama užtikrinti, kad naujos technologijos atitiktų pasienio kontrolės institucijų poreikius, Frontex suburia sienų kontrolės ekspertus ir mokslinių tyrimų bei pramonės sektorių atstovus.


Mokymas

Frontex rengia bendrus sienų apsaugos institucijų mokymo standartus, kad būtų suderintas ES ir Šengeno asocijuotųjų šalių pasienio ir pakrančių apsaugos pareigūnų rengimas. Taip siekiama užtikrinti, kad tais atvejais, kai keliaujantys asmenys kerta ES išorės sieną, jiems būtų taikomi vienodi pasienio kontrolės standartai. Be to, tai suteikia galimybę sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnams iš įvairių šalių veiksmingai dirbti kartu, kai jie dalyvauja Frontex operacijose.


ETIAS

Frontex vaidmuo kuriant naująją Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą yra labai svarbus (ETIAS). Kai ši sistema pradės veikti 2023 m., pagal bevizį režimą keliaujantys asmenys iš daugiau nei 60 šalių, prieš pradėdami kelionę į Šengeno erdvę Europoje, turės pateikti prašymą dėl ETIAS kelionės leidimo. Frontex yra atsakinga už ETIAS centrinio padalinio prieglobą – šis centrinis padalinys veiks visą parą kasdien ir jame bus nagrinėjami prašymai, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių nacionaliniais padaliniais, taip pat teikiama pagalba tiek keleiviams, tiek vežėjams. 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information