Bendros operacijos

Bendros operacijos yra visuomenei geriausiai matoma agentūros veikla. Frontex dislokuoja šimtus pasienio ir pakrančių apsaugos pareigūnų, taip pat laivus, automobilius, lėktuvus ir kitą įrangą, kad padėtų valstybėms narėms įveikti sunkumus prie ES išorės sienų. Šios operacijos vykdomos prie Europos jūrų ir sausumos sienų, taip pat tarptautiniuose oro uostuose. Šiuo metu Frontex visų pirma pasikliauja ES valstybėmis narėmis ir Šengeno asocijuotosiomis šalimis, kurios Frontex operacijoms skiria specialistus ir įrangą, tačiau agentūra palaipsniui siekia pati nuomotis įrangą ir ją įsigyti. Frontex taip pat gali pasitelkti ne mažiau kaip 1 500 pareigūnų, kurie gali būti dislokuoti per penkias dienas Europos pasienyje ekstremaliųjų situacijų atveju.

Vykdydama operacijas Viduržemio jūroje agentūra padeda Italijai, Graikijai ir Ispanijai spręsti problemas, susijusias su migracijos spaudimu; ir apskritai visos agentūros operacijos padeda kovoti su įvairių formų tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Jūrų operacijos apima papildomas užduotis, pavyzdžiui, taršos ir neteisėtos žvejybos stebėseną. Jos vykdomos bendradarbiaujant su kitomis ES agentūromis, visų pirma Europolu, Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA).


Teisėsauga

Frontex tenka labai svarbus vaidmuo stiprinant Šengeno erdvės vidaus saugumą. Ji stebi Šengeno erdvės išorės sienas, vykdo saugumo patikras ir grąžinimo operacijas, taip pat bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir Europolu.

Be to, Frontex padeda valstybėms narėms griežtinti išorės sienų kontrolę ir atpažinti galimus užsienio teroristus ir taip prisideda prie kovos su terorizmu. Frontex dislokuojami pareigūnai mokomi nustatyti asmenis, kurie gali būti susiję su terorizmu.


Frontex vaidmuo vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas

Dalyvavimas paieškos ir gelbėjimo operacijose nuo pat pradžių buvo vienas iš Frontex prioritetų ir yra įtvirtintas ES reglamente, kuriuo buvo sukurtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Frontex yra įpareigota teikti techninę ir operatyvinę pagalbą jūroje gelbėjimo operacijoms, kurių gali tekti imtis vykdant sienų stebėjimo operacijas.

Paieškos ir gelbėjimo veikla taip pat yra kiekvienos Frontex jūrų operacijos veiklos plano konkretus tikslas.

2015–2020 m. Frontex Viduržemio jūroje padėjo išgelbėti 353 270 žmonių.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information