Teisinis pagrindas ir atskaitomybė

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex buvo įsteigta 2016 m. rugsėjo 14 d. Reglamentu (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų (OL L 251, 2016 9 16, p. 1). Frontex būstinė yra Varšuvoje (Lenkija).

Nors Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą pakeitė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, tarnyba išsaugojo teisinį subjektiškumą ir trumpąjį pavadinimą – Frontex.

Frontex nuolat palaiko ryšius su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis. Agentūra deda visas pastangas, kad jos veikla būtų skaidri; šiuo tikslu vykdomasis direktorius reguliariai dalyvauja klausymuose Europos Parlamente, taip pat ES ministrų, atsakingų už vidaus reikalus ir migraciją, tarybos posėdžiuose ir juose teikia informaciją. Taip Frontex užtikrina savo atskaitomybę Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip biudžeto valdymo institucijoms.

Visų pirma Frontex veiklą prižiūri valdančioji taryba, kurią sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir du Komisijos atstovai (daugiau informacijos pateikta kitame skirsnyje). Kaip ir visų ES įstaigų atveju, Audito Rūmai gali agentūroje atlikti auditą, o Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) – tirti jos veiklą.

Daugiau svarbiausių dokumentų, kurie sudaro agentūros teisinį pagrindą ir kuriais užtikrinama jos atskaitomybė, skelbiama adresu:

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1624 2016 m. rugsėjo 14 d. dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 2013 m. spalio 22 d. kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur)

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 656/2014 2014 m. gegužės 15 d. kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/399 2016 m. kovo 9 d. dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/115/EB 2008 m. gruodžio 16 d. dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse

Anglų kalba:

Valdančiosios tarybos sprendimai

Valdančiosios tarybos protokolai

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information