Jogalap és elszámoltathatóság

A Frontexet, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 rendelet hozta létre (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.). A Frontex székhelye Varsóban (Lengyelország) található.

Míg az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felváltja az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget, annak jogi személyisége változatlan marad, a nevével egyetemben: Frontex.

A Frontex állandó kapcsolatban áll a tagállamokkal és az uniós intézményekkel. Az ügynökség minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységei átláthatók legyenek, és e célból az ügyvezető igazgató rendszeresen részt vesz és tájékoztatást nyújt az Európai Parlament és az EU Tanácsának a belügyekért és a migrációért felelős minisztereinek ülésein zajló meghallgatásokon. lly módon a Frontex teljesíti elszámoltathatósági kötelezettségét az Európai Parlament és a Tanács mint költségvetési hatóságok felé.

Mindenekelőtt a Frontexet egy igazgatótanács felügyeli, amely az egyes tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll (további információkért lásd az alábbi szakaszt). Mint minden uniós szervet, a Frontexet a Számvevőszék vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is ellenőrizheti.

Az ügynökség jogalapját és elszámoltathatóságát érintő további kulcsfontosságú dokumentumok itt érhetők el:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 Rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről

Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU Rendelete (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 656/2014/EU Rendelete (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 Rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról

Angolul:

Igazgatótanácsi határozatok

Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information