Alapvető jogok

Az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme a hatékony integrált határigazgatás abszolút és alapvető alkotóeleme. A Frontex szigorúan betartja az Európai Unió Alapjogi Chartáját, az emberi jogok európai egyezményét, valamint a vonatkozó nemzetközi és emberi jogi eszközöket, köztük a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt és annak 1967. évi jegyzőkönyvét.

Az alapvető jogok beépültek a Frontex magatartási kódexébe, a határőrök egységes alaptantervébe, valamint a specializáltabb, például a tengeri vagy szárazföldi határokat őrző tisztviselőknek vagy a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyeknek szóló képzésekbe. Ezek a szakpolitikák és iránymutatások segítik az alapvető jogok megértését, és lehetővé teszik a tisztviselők számára az esetleges jogsértések azonosítását.

Kiküldetésüket megelőzően a Frontex alkalmazottai, valamint a Frontex műveleteiben részt vevő tagállami határőrök és más érintett hatóságok tagjai alapjogi képzésben részesülnek. A képzés a nemzetközi védelemhez való hozzáférés, a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartása, valamint adott esetben a kutatás-mentés témaköreire terjed ki. Az alapvető jogok mindig szerepelnek a készenléti alakulat tisztviselőinek szóló műveleti tájékoztatókban, míg az alapvető jogok esetleges megsértésének bejelentésére vonatkozó biztosítékokat és kötelezettségeket valamennyi műveleti tervbe beépítik.

Az alapjogi tisztviselői pozíció és az alapjogi konzultációs fórum 2011-ben jött létre, és a Frontex-rendelet módosításait követően beépült a Frontex struktúrájába. Az (EU) 2019/1896 rendelet kiterjesztette az ügynökség és az alapjogi tisztviselő megbízatását és kapacitásait.

A Frontex alapjogi védelmi és felügyeleti rendszerének fő elemei a következők:

  • Az alapjogi stratégia - az ügynökség tevékenységeinek az alapvető jogokkal kapcsolatos normákhoz és elvekhez való hozzáigazítását szolgáló irányadó keret.
  • A súlyos incidensek bejelentésére (SIR) szolgáló eljárás - arra kötelezi a Frontex műveleti tevékenységeiben részt vevő valamennyi résztvevőt, hogy haladéktalanul jelentsék az alapvető jogok esetleges megsértésének eseteit, ide értve az uniós vívmányok vagy a nemzetközi jog, valamint a Frontex magatartási kódexének megsértését is. Az alapvető jogok szempontjából releváns SIR-eket az Alapjogi Hivatal kezeli.
  • A panaszkezelési mechanizmus - egyéni panaszok benyújtását teszi lehetővé olyan személyek számára, akiket a Frontex tevékenységeiben részt vevő személyzet általi intézkedés vagy annak elmulasztása közvetlenül érint, és akik úgy vélik, hogy alapvető jogaikat megsértették.
  • Az alapjogi konzultációs fórum - független tanácsadást nyújt az ügynökségnek az alapvető jogok tiszteletben tartásával, védelmével és előmozdításával kapcsolatban a Frontex valamennyi tevékenysége során.
  • Az erőszak alkalmazását felügyelő mechanizmus - keretet biztosít az ügynökség személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzete – többek között a készenléti alakulat – általi erőszak alkalmazására vonatkozó rendelkezések alkalmazásának nyomon követéséhez, és jelentéstételi kötelezettséget ír elő az erőszak alkalmazásával kapcsolatos incidensekre vonatkozóan.

Az alapjogi tisztviselő nyomon követi a Frontex alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek az uniós és nemzetközi joggal összhangban történő végrehajtását, és tanácsokkal látja el az ügyvezető igazgatót az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekben. Az alapjogi tisztviselő és az Alapjogi Hivatal személyzete független szerepet tölt be az ügynökségen belül, hogy emberi jogi szempontból támogassa annak munkáját, és megerősítse az alapvető jogok tiszteletben tartását, védelmét és előmozdítását. Annak érdekében, hogy hatékonyan nyomon követhesse az alapvető jogok ügynökség általi betartását, az alapjogi tisztviselő az ügynökség bármely tevékenységét kivizsgálhatja, és rendszeres helyszíni látogatásokat tehet.

Az alapjogi tisztviselő véleményeket ad ki a Frontex bármely tevékenységével kapcsolatban mind szakpolitikai, mind műveleti szinten, valamint az ügynökség partnerekkel folytatott együttműködésével kapcsolatban, azonosítva az alapvető jogokkal kapcsolatos kihívásokat, az alapvető jogok esetleges megsértését vagy annak kockázatát. Az alapjogi tisztviselő továbbá tájékoztatást és tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak az alapvető jogoknak az ügynökség bármely tevékenysége során történő esetleges megsértésével kapcsolatban. A tisztviselőt az (EU) 2019/1896 rendelet alapján az igazgatótanács nevezi ki, és annak tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. Az alapjogi tisztviselő feladata a Frontex panaszkezelési mechanizmusán és a súlyos incidensek bejelentésére szolgáló eljáráson keresztül beérkező, az alapvető jogoknak a Frontex tevékenységei során történő esetleges megsértésével kapcsolatos panaszok kezelése. Az alapjogi tisztviselő munkáját az alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyek is segítik, akik feladataik ellátása során függetlenül figyelemmel kísérik és értékelik, hogy az ügynökség tevékenységei során betartják-e az alapvető jogokat.

Az alapjogi tisztviselő az (EU) 2019/1896 rendelet 109. cikke (4) bekezdésének megfelelően éves jelentéseket tesz közzé az Alapjogi Hivatal tevékenységeiről. Az éves jelentés az alapjogi stratégiával összhangban tájékoztatást nyújt az alapvető jogok érvényesítéséről az ügynökség műveleti tevékenységeiben.

Az alapjogi tisztviselő 2020. évi jelentése.

Az alapjogi tisztviselő nevében a műveleti területekre az (EU) 2019/1896 rendeletben a Frontex személyzeti szabályzata hatálya alá tartozó személyzetként meghatározott, az alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyeket küldik ki. Ezek a munkatársak figyelemmel kísérik és értékelik a Frontex tevékenységeinek az alapvető jogoknak való megfelelését, tanácsadást és segítséget nyújtanak e tekintetben, miközben hozzájárulnak az alapvető jogoknak az európai integrált határigazgatás részeként való előmozdításához. Munkájuk révén a felügyelők a Frontex alapjogi felügyeleti rendszere kiemelt elemének számítanak. Az alapjogi tisztviselő helyszíni „képviselőiként” támogatják az ügynökséget az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésében.

A felügyelők figyelemmel kísérik a Frontex által végzett tevékenységeket, és dokumentálják azok megfelelését az alkalmazandó alapjogi normáknak. Figyelemmel kísérik a határigazgatással és a visszaküldésekkel kapcsolatos eljárásokat, valamint azt a környezetet, amelyben ezeket végrehajtják, ugyanakkor rámutatnak az uniós és a nemzetközi jog előmozdításával kapcsolatos kihívásokra, kockázatokra és lehetőségekre. Ebben az összefüggésben a felügyelők együttműködnek a Frontex-szel a tisztviselők koordinálásában, és az esetleges aggályokról beszámolnak az alapjogi tisztviselőnek.

Az alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyeket az alapjogi tisztviselő kinevezheti a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek állományába, akik figyelemmel kísérik a Frontex által koordinált vagy támogatott visszatérési műveleteket, és jelentést tesznek azokról. A felügyelők állományát a nemzeti felügyeleti mechanizmusok kiegészítő mechanizmusaként hozták létre.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information