Rochtain Phoiblí ar Dhoiciméid


An creat dlí

Leagtar síos prionsabal na trédhearcachta agus cearta na ndaoine aonair chun rochtain a fháil ar dhoiciméid chomhlachtaí an AE in Airteagal 15 de CFAE agus in Airteagal 42 de Chairt um Chearta Bunúsacha an AE agus cuirtear an prionsabal sin chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001).

Leagtar béim an athuair ar an nasc idir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 agus creat Frontex in Airteagal 74 den Rialachán um an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach.

Tá an creat inmheánach maidir le Rochtain Phoiblí ar Dhoiciméid atá a gcoimeád ag Frontex leagtha síos ag Cinneadh Bhord Bainistíochta Frontex Uimh. 25/2016 an 21 Meán Fómhair 2016.


Iarratais

Tá de cheart ag aon saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach ar a bhfuil cónaí i mBallstát nó a bhfuil oifig chláraithe aige/aici doiciméid arna gcoimeád ag Frontex a rochtain, faoi réir na gcoinníollacha arna leagan síos i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Chun deimhniú a fháil go bhfuil de cheart agat iarratas a dhéanamh ar rochtain ar na doiciméid, ní mór go soláthrófá foirm aitheantais/cruthúnas gur ionadaí thú thar ceann duine dlítheanach a chónaíonn nó oifig chláraithe aige/aici san AE.

Cuir isteach d'iarratas mar cheangaltán ríomhphoist i bhformáid PDF, ASICE, ADOC, BDOC nó EDOC, agus é sínithe go leictreonach le ríomhshíniú cáilithe i gcomhréir le Rialachán eDIAS (Rialachán (AE) Uimh. 910/2014). Mura bhfuil na modhanna aitheantais sin ar fáil duit, iarrtar ort ceann díobh seo a leanas a chur ar fáil: cárta aitheantais/pas/cead cónaithe de chuid AE (daoine nádúrtha) nó seol isteach deimhniú ar chlárú d'eintitis i mBallstát de chuid an Aontais Eorpaigh mar aon le húdarú seachghníomhaíochta á údarú duit gníomhú thar ceann an eintitis (daoine dlítheanacha).

Chun gur féidir le Frontex an doiciméad/na doiciméid a bhfuil iarratas déanta agat ina leith a shainaithint, déan deimhin de go bhfuil d'iarratas chomh beacht agus is féidir.

Ní mór iarratais a chur isteach anseo nó tríd an bpost:

An Oifig Trédhearcachta
Frontex
Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Próiseáil

  • Déanfar d'iarratas, ina bhfuil an cruthúnas incháilitheachta thuasluaite, a admháil agus a phróiseáil laistigh de 15 lá oibre dar tús an tráth a gclárófar d'iarratas
  • I gcásanna eisceachtúla, féadfar síneadh 15 lá oibre a chur leis an teorainn ama seo
  • Tugann Frontex freagra i scríbhinn
  • I gcás go ndiúltaítear d'iarratas go hiomlán nó go páirteach, cuirfidh Frontex an bonn cirt atá leis an gcinneadh sin ar fáil duit
  • Laistigh de 15 lá oibre tar éis duit freagra a fháil ó Frontex ag diúltú rochtain iomlán nó páirteach, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar chinneadh tosaigh Frontex ach iarratas daingniúcháin a dhéanamh

Fógra um Chosaint Sonraí

Is í an Oifig Trédhearcachta an rialaitheoir sonraí arna bunú le Cinneadh Uimh. 25/2016 de chuid an Bhoird Bainistíochta an 21 Meán Fómhair 2016. Seoladh fisiciúil agus seoladh poist: Pl. Europejski 6 (00-844 Vársá- PL); ríomhphost: pad@frontex.europa.eu.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí agdataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Chun Rialachán (AE) Uimh. 1049/2001a chomhlíonadh ní mór don rialaitheoir sonraí pearsanta a phróiseáil.

Is baill foirne tiomnaithe Frontex iad faighteoirí na sonraí ag próiseáil iarratais le haghaidh rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Ní bheidh aon aistriú sonraí idirnáisiúnta ann. Coimeádfar na sonraí go ceann tréimhse chúig bliana, ón uair a dhúntar an comhad.

Tá ceart rochtana, coigeartaithe, srianaithe ar a gcuid sonraí agus chun agóid a dhéanamh i gcoinne a gcuid sonraí agus chun iad a scriosadh, chomh maith le hiniomparthacht sonraí a éileamh ag iarratasóirí. Tá iarratasóirí in ann a gcuid ceart a fheidhmiú tríd an Oifig Trédhearcachta agus féadfaidh siad gearán a thaisceadh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Is ceanglas reachtúil ó Rialachán (CE) Uimh  1049/2001 é soláthar na sonraí. Mura soláthraítear sonraí beidh iarratas do-ghlactha.

Ní dhéantar próiseas cinnteoireachta nó próifíliú uathoibrithe.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information