Perusoikeudet

Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen ovat tehokkaan yhdennetyn rajaturvallisuuden olennaisia osatekijöitä, joista ei tingitä. Frontex noudattaa tiukasti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja muita asiaankuuluvia kansainvälisiä ja ihmisoikeuksiin liittyviä säädöksiä, myös vuonna 1951 tehtyä yleissopimusta pakolaisten oikeusasemasta ja sen vuonna 1967 tehtyä lisäpöytäkirjaa.

Perusoikeudet on sisällytetty Frontexin menettelysääntöihin sekä rajavartijakoulutuksen yhteisiin vaatimuksiin ja esimerkiksi meri- tai maarajavartijoiden tai pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien erikoiskoulutusten vaatimuksiin. Näillä toimintaperiaatteilla ja suuntaviivoilla parannetaan perusoikeuksia koskevaa ymmärrystä, ja niiden avulla rajavartijat pystyvät myös tunnistamaan, milloin perusoikeuksia on voitu loukata.

Kaikki Frontexin työntekijät sekä Frontexin operaatioihin osallistuvien jäsenvaltioiden rajavartijat ja muiden viranomaisten työntekijät saavat koulutusta perusoikeuksista, ennen kuin he aloittavat työt. Koulutuksessa käsitellään erityisesti kansainvälisen suojelun saamista, palautuskiellon periaatteen kunnioittamista ja tarvittaessa etsintä- ja pelastustoimia. Perusoikeudet sisältyvät aina pysyvien joukkojen jäsenten operatiivisiin perehdytysohjeisiin, ja mahdollisista perusoikeusloukkauksista ilmoittamista koskevat takeet ja velvollisuudet sisältyvät kaikkiin operatiivisiin suunnitelmiin.

Perusoikeusvastaavan tehtävä ja perusoikeuksia käsittelevä neuvoa-antava ryhmä perustettiin vuonna 2011, ja ne on sisällytetty Frontexin rakenteeseen Frontex-asetukseen tehdyillä muutoksilla. Viraston ja perusoikeusvastaavan toimivaltuuksia ja valmiuksia lisättiin asetuksella (EU) 2019/1896.

Frontexin perusoikeuksien suojelu- ja valvontamekanismin tärkeimmät osat ovat seuraavat:

  • Perusoikeusstrategia - suuntaviivat, joiden avulla viraston toimintaa mukautetaan perusoikeuksia koskevien vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti.
  • Vakavasta vaaratilanteesta ilmoittamisen menettely - velvoittaa jokaisen Frontexin operatiivisiin toimiin osallistuvan henkilön ilmoittamaan viipymättä kaikista tilanteista, joissa perusoikeuksia, EU:n säännöstöä tai kansainvälistä lakia ja Frontexin menettelysääntöjä on mahdollisesti rikottu. Perusoikeusvastaava käsittelee kaikki vakavat vaaratilanteet, joilla on merkitystä perusoikeuksien kannalta.
  • Valitusmekanismi - sen avulla henkilöt, joihin Frontexin toimintaan osallistuvien työntekijöiden toiminta tai toimimatta jättäminen suoraan vaikuttavat, voivat tehdä henkilökohtaisia valituksia, kun he katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on loukattu.
  • Perusoikeuksia käsittelevä neuvoa-antava ryhmä - antaa virastolle riippumatonta neuvontaa perusoikeuksien kunnioittamisesta, suojelusta ja edistämisestä Frontexin kaikessa toiminnassa.
  • Voimankäytön valvontamekanismi - valvoo sitä, miten viraston henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö ja pysyvät joukot noudattavat voimankäyttöä koskevia säännöksiä. Mekanismiin sisältyy myös raportointivelvollisuus sellaisista tilanteista, joihin liittyy voimankäyttöä.

Frontexin perusoikeusvastaavan tehtävänä on valvoa, toteuttaako Frontex perusoikeuksiin liittyviä velvollisuuksiaan EU:n ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti, ja antaa pääjohtajalle neuvontaa perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Perusoikeusvastaavalla ja perusoikeusvastaavan toimistolla on riippumaton rooli virastossa, ja ne tukevat viraston työtä sekä ihmisoikeuksien että perusoikeuksien kunnioittamisen, suojelun ja edistämisen vahvistamisen näkökulmasta. Jotta perusoikeusvastaava voi valvoa tehokkaasti, kunnioittaako virasto perusoikeuksia, hän voi aloittaa tutkinnan mistä tahansa viraston toimesta, ja hän tekee myös säännöllisiä vierailuja paikan päälle eri operaatioissa.

Perusoikeusvastaava antaa lausuntoja Frontexin toiminnasta sekä poliittisella että operatiivisella tasolla. Hän käsittelee lausunnoissaan viraston yhteistyötä kumppaneiden kanssa, perusoikeuksiin liittyviä haasteita ja mahdollisia perusoikeusloukkauksia tai niiden riskiä. Lisäksi perusoikeusvastaava tiedottaa pääjohtajalle mahdollisista perusoikeusloukkauksista viraston toiminnassa ja antaa pääjohtajalle tätä koskevaa neuvontaa. Perusoikeusvastaavan nimittää hallintoneuvosto, jolle hän myös raportoi suoraan, asetuksen (EU) 2019/1896 mukaisesti. Perusoikeusvastaavan vastuulle kuuluu myös Frontexin valitusmekanismin välityksellä vastaanotettujen valitusten ja niiden vakavia vaaratilanteita koskevien raporttien käsittely, jotka liittyvät mahdollisiin perusoikeusloukkauksiin Frontexin toiminnassa. Perusoikeusvastaavaa tukevat myös perusoikeusvalvojat, jotka valvovat ja arvioivat jatkuvasti, kunnioittaako virasto perusoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Perusoikeusvalvojat hoitavat tehtäviään riippumattomasti.

Perusoikeusvastaava julkaisee vuotuisia kertomuksia perusoikeusvastaavan toimiston toteuttamista toimista asetuksen (EU) 2019/1896 109 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Vuotuisissa kertomuksissa annetaan tietoa siitä, onko viraston operatiivisissa toimissa kunnioitettu perusoikeuksia perusoikeusstrategian mukaisesti.

Perusoikeusvastaavan vuosikertomus 2020.

Perusoikeusvalvojista on säädetty asetuksessa (EU) 2019/1896, ja he ovat Frontexin henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä. He toimivat operatiivisilla alueilla perusoikeusvastaavan puolesta. He valvovat ja arvioivat sitä, kunnioitetaanko Frontexin toiminnassa perusoikeuksia, ja antavat neuvontaa ja tukea perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Tämä kaikki osaltaan edistää perusoikeuksien kunnioittamista osana Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta. Työnsä välityksellä perusoikeusvalvojat ovat merkittävä osa Frontexin perusoikeuksien kunnioittamisen valvontajärjestelmää. He toimivat eräänlaisina perusoikeusvastaavan ”jatkeena” kentällä ja tukevat siten virastoa sen perusoikeuksiin liittyvien velvollisuuksien noudattamisessa.

Valvojat tarkkailevat Frontexin toteuttamia toimia ja dokumentoivat, noudatetaanko niissä asianmukaisia perusoikeusvaatimuksia. He seuraavat rajaturvallisuuteen liittyviä menettelyjä, palautuksia ja sitä ympäristöä, jossa nämä toimet toteutetaan, ja määrittävät haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia, jotta EU:n ja kansainvälisen lainsäädännön noudattamista voidaan edistää. Tältä osin valvojat tekevät yhteistyötä Frontexin kanssa koordinoimalla virkamiesten toimia ja raportoimalla mahdollisista huolenaiheista perusoikeusvastaavalle.

Frontex voi nimittää perusoikeusvastaavat pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reserviin, johon kuuluvien valvojien tehtävänä on tarkkailla Frontexin koordinoimia tai tukemia palautusoperaatioita ja raportoida niistä. Näiden valvojien ryhmä perustettiin toissijaiseksi mekanismiksi kansallisten valvontamekanismien rinnalle.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information