Päävastuut


Henkilöstön ja kaluston lähettäminen kentälle

Virasto lähettää jäsenvaltioiden ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvien maiden lainvalvontaviranomaisia sekä aluksia, ilma-aluksia ja rajavalvontalaitteita ulkoraja-alueille, joilla tarvitaan lisäapua. Rajavalvonnan lisäksi Frontexin operaatioissa toteutetaan meriturvallisuuteen, turvallisuustarkastuksiin, etsintään ja pelastukseen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä.


Riskianalyysi

Frontex arvioi EU:n rajaturvallisuudelle koituvia riskejä. Se laatii katsauksia malleista ja suuntauksista laittomassa maahanmuutossa ja rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvässä toiminnassa ulkorajoilla. Virasto jakaa havaintonsa EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa ja tekee yhteistyötä niiden kanssa tulevien toimiensa suunnittelussa. Kaikkien Frontexin toimien perustana on riskianalyysi.


Tilanneseuranta

Frontex seuraa jatkuvasti Euroopan unionin ulkorajoja, tekee päivityksiä ja antaa hälytyksiä EU:n jäsenvaltioille, Schengenin rajasäännöstöön osallistuville maille, Euroopan komissiolle ja muille virastoille.


Haavoittuvuuden arviointi

Virasto tekee vuosittain arviointeja kunkin jäsenvaltion ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvan maan kapasiteetista ja valmiuksista vastata haasteisiin, myös muuttopaineeseen, niiden ulkorajoilla. Frontex sijoittaa EU:n jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä, jotka auttavat virastoa saamaan jatkuvasti kattavan kuvan rajavalvonnasta EU:n tasolla.


Rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen yhteistyö

Virasto tukee lainvalvontaviranomaisten, EU:n virastojen ja tullin yhteistyötä merirajoilla. Sen operaatioihin sijoitetut alukset ja ilma-alukset myös keräävät ja jakavat tietoa, joka on olennaista kalastuksen valvonnan, pilaantumisen havaitsemisen ja merisäännösten noudattamisen kannalta.


Rikollista toimintaa koskevan tiedustelutiedon jakaminen

Virasto jakaa rajoilla kerättyä tiedustelutietoa asianomaisille kansallisille viranomaisille, Europolille ja muille EU:n virastoille. Tällaista tietoa ovat muun muassa tiedot ihmisistä, joiden epäillään osallistuvan rikollisiin toimiin, kuten maahantulijoiden salakuljetukseen, ihmiskauppaan ja terrorismiin.


Palautusoperaatiot

Frontexilla on entistä merkittävämpi asema niiden henkilöiden palauttamisessa kotimaihinsa, joilla ei ole oikeutta jäädä Euroopan unioniin. Virasto auttaa jäsenvaltioita palautusoperaatioiden koordinoinnissa ja rahoittamisessa, mutta se voi käynnistää operaatioita myös omasta aloitteestaan.  Frontex voi tätä varten käyttää tilauslentoja ja reittilentoja. Virasto voi myös auttaa hankkimaan tarvittavat matkustusasiakirjat palautettaville ja tarjota asiantuntijoita avuksi palautusoperaatioissa.


Ulkosuhteet

Yhteistyö EU:n ja Schengenin alueen ulkopuolisten maiden kanssa on olennainen osa Frontexin toimeksiantoa ja yksi viraston strategisista painopistealoista. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon varmistamiseksi Frontex kehittää ja pitää yllä kumppanuusverkostoa EU:hun kuulumattomien valtioiden, erityisesti EU:n naapurimaiden ja maahanmuuttajien alkuperä- ja kauttakulkumaiden, rajaviranomaisten kanssa. Virasto myös sijoittaa yhteyshenkilöitä EU:n ulkopuolelle käsittelemään laitonta maahanmuuttoa.


Nopea toiminta

Frontex pystyy lähettämään nopeasti raja- ja merivartijoita ja kalustoa EU:n jäsenvaltioihin ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuviin maihin, joilla on ulkorajoillaan hätätilanne. Viraston pyynnöstä jäsenvaltioiden on toimitettava jopa 1 500 rajavartijaa nopean toiminnan reservistä.


Tutkimus ja innovointi

Frontex luo yhteyksiä rajavalvonnan asiantuntijoiden sekä tutkimuksen ja teollisuuden välille varmistaakseen, että uusi teknologia täyttää rajavalvontaviranomaisten tarpeet.


Koulutus

Frontex laatii rajaviranomaisille yhteisiä koulutusvaatimuksia, jotta raja- ja merivartijakoulutus voitaisiin yhdenmukaistaa EU:n jäsenvaltioissa ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvissa maissa. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että rajavalvonta on yhtenäistä aina, kun matkustajat ylittävät EU:n ulkorajan. Sen avulla myös eri maiden meri- ja rajavartijat pystyvät tekemään tehokkaasti yhteistyötä, kun heidät on sijoitettu Frontexin operaatioihin.


ETIAS

Frontex on keskeisessä roolissa uuden Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) luomisessa. Kun järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2023, viisumivapailta matkustajilta yli 60 maasta vaaditaan ETIAS-matkustuslupa ennen matkaa Euroopan Schengen-alueelle. Frontex vastaa ETIAS-keskusyksikön ylläpidosta. Keskusyksikkö toimii ympärivuorokautisesti hakemusten käsittelemiseksi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten yksiköiden kanssa ja tukee sekä matkustajia että liikenteenharjoittajia. 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information