Ühisoperatsioonid

Ameti tegevuste hulgas on kõige silmapaistvam ühistegevus. Frontex lähetab laevade, autode, lennukite ja muude vahenditega sadu piiri- ja rannikuvalveametnikke, et aidata liikmesriike, mis seisavad ELi välispiiridel silmitsi väljakutsetega. Need operatsioonid toimuvad Euroopa mere- ja maismaapiiridel ja ka rahvusvahelistes lennujaamades. Praegu toetub Frontex oma operatsioonideks eriametnike ja -varustuse hankimisel peamiselt ELi liikmesriikidele ja Schengeni riikidele, kuid amet kaalub varustuse liisimist ja ostmist. Frontex tugineb ka vähemalt 1500 ametnikust koosnevale reservile, keda on võimalik viie päeva jooksul lähetada, et lahendada Euroopa piiridel tekkinud hädaolukordi.

Kui Vahemerel toimuvad mereoperatsioonid abistavad Itaaliat, Kreekat ja Hispaaniat rändesurvega toimetulekul, siis aitavad kõik ameti tegevused võidelda ka piiriülese kuritegevuse eri vormide vastu. Mereoperatsioonid hõlmavad ka selliseid lisaülesandeid nagu reostuse ja ebaseadusliku kalapüügi seire. Neid ülesandeid täidetakse koostöös teiste ELi ametite, eelkõige Europoli, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) ja Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga (EFCA).


Õiguskaitse

Frontexil on oluline roll Schengeni ala sisejulgeoleku tugevdamisel: amet teostab järelevalvet ala välispiiride üle, korraldab julgeolekukontrolle ja tagasisaatmisoperatsioone ning teeb koostööd liikmesriikide asutuste ja Europoliga.

Samuti aitab Frontex võidelda terrorismi vastu, aidates liikmesriikide välispiiridel kontrolli tugevdada ja toetades potentsiaalsete terroristidest välisvõitlejate tuvastamist. Frontexi lähetatud ametnikud on koolitatud avastama isikuid, kes võivad olla seotud terrorismiga.


Frontexi roll otsingu- ja päästeoperatsioonides

Frontexile on olnud otsingu- ja päästeoperatsioonides osalemine alati prioriteet ning see on sätestatud ka ELi määruses, millega Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve loodi. Frontex on kohustatud andma merel tehnilist ja operatiivabi, et toetada piirivalveoperatsioonide käigus tekkida võivaid päästeoperatsioone.

Otsingu- ja päästetegevus on ka iga Frontexi mereoperatsiooni tegevuskava konkreetseks eesmärgiks.

Aastatel 2015–2020 aitas Frontex Vahemerel päästa 353 270 inimest.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information