Mis on Frontex?

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) asutati 2004. aastal, et aidata Euroopa Liidu liikmesriikidel ja Schengeni lepinguga ühinenud riikidel kaitsta Euroopa Liidu vaba liikumise ala välispiire. Frontexi kui Euroopa Liidu asutuse tegevust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide osamaksudega. Ameti 2020. aastaks kavandatav töötajate arv on ligikaudu 1000, kellest ligi veerandi lähetavad liikmesriigid. Lähetatud töötajad pöörduvad pärast Frontexis töötamist tagasi oma riigi teenistusse.

2016. aastal laiendati ja ajakohastati amet Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiks. Ameti rolli laiendati rändekontrollilt piirihaldusele ning suurendati vastutust piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. Frontex on praeguseks saanud Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala üheks aluseks. Tema volitustele lisati ametlikult õigus teha ka otsingu- ja päästetöid seoses merepiiride valvega.

Frontex on operatiivasutus, mille tegevuses osaleb kogu Euroopa Liidus korraga üle 1500 liikmesriikide ametniku. Välispiiride seire eest vastutav Frontexi vaatluskeskus töötab nüüd ööpäev läbi ja puhkepäevadeta, et suurendada ameti suutlikkust jälgida uusi ja kiiresti arenevaid olukordi.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information