Üldsuse juurdepääs dokumentidele


Õigusraamistik

Läbipaistvuse põhimõte ja isikute õigus saada juurdepääs Euroopa Liidu asutuste dokumentidele on sätestatud nii Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 15 kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 42 ning neid rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 kaudu, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (määrus (EÜ) nr 1049/2001).

Määruse (EÜ) nr 1049/2001 seost Frontexi raamistikuga rõhutatakse uuesti Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse artiklis 74.

Frontexi valduses olevatele dokumentidele üldsuse juurdepääsu käsitlev siseraamistik on kehtestatud Frontexi haldusnõukogu 21. septembri 2016 otsusega nr 25/2016.


Taotlused

Taotlused
Kõigil Euroopa Liidu kodanikel ning kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus, on õigus tutvuda Frontexi valduses olevate dokumentidega määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud tingimustel.

Kinnitamiseks, et teil on õigus taotleda juurdepääsu dokumentidele, peate esitama isikut tõendava dokumendi või volituse, et esindate isikut, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus.

Esitage taotlus e-kirja manusena PDF-, ASICE-, ADOC-, BDOC- või EDOC-vormingus, mis on elektrooniliselt allkirjastatud tunnustatud e-allkirjaga kooskõlas eDIAS-määrusega (määrus (EL) nr 910/2014). Kui see identifitseerimisvahend ei ole teile kättesaadav, esitage Euroopa Liidu ID-kaart/pass/elamisluba (füüsilised isikud) või ettevõtte registreering Euroopa Liidu liikmesriigis ja volitus, mis lubab teil tegutseda selle ettevõtte nimel (juriidilised isikud).

Et Frontex saaks tuvastada teie taotletud dokumendi(d), peab teie taotlus olema võimalikult üksikasjalik.

Taotlused tuleb esitada siin või posti teel:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Töötlemine

  • Teatame, kui oleme kätte saanud teie taotluse koos nõutavate juurdepääsuõiguse tõenditega. Taotlus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul alates selle registreerimisest.
  • Erandjuhtudel võidakse seda tähtaega pikendada 15 tööpäeva võrra.
  • Frontex vastab kirjalikult.
  • Teie taotluse täieliku või osalise tagasilükkamise korral esitab Frontex teile põhjenduse.
  • 15 tööpäeva jooksul pärast Frontexilt vastuse saamist, millega keelduti täieliku või osalise juurdepääsu andmisest, võite esitada Frontexi esialgse otsuse läbivaatamiseks kordustaotluse.

Andmekaitseteade

Vastutav töötleja on läbipaistvustalitus, mis asutati haldusnõukogu 21. septembri 2016 otsusega nr 25/2016. Asukoht ja postiaadress: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa, PL); e-posti aadress: pad@frontex.europa.eu.

Andmekaitseametniku poole saab pöörduda aadressil dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Määruse (EÜ) nr 1049/2001 nõuete täitmiseks peab isikuandmeid töötlema vastutav töötleja.

Andmete saajad on selleks määratud Frontexi töötajad, kes töötlevad dokumentidele juurdepääsu taotlusi. Rahvusvahelist andmeedastust ei toimu. Andmeid säilitatakse viis aastat alates toimiku sulgemisest.

Taotlejatel on õigus andmetega tutvuda, neid parandada, piirata neile juurdepääsu, need vaidlustada ja kustutada ning taotleda andmete ülekantavust. Taotlejad saavad kasutada oma õigusi läbipaistvustalituse kaudu ja nad võivad esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Andmete esitamine on määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud kohustuslik nõue. Andmete esitamata jätmisel on taotlus vastuvõetamatu.

Automaatset otsustamist ega profiilimist ei toimu.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information