Vigtigste ansvarsområder


Indsættelse på stedet

Agenturet stiller retshåndhævelsespersonale fra medlemsstaterne og de associerede Schengenlande samt fartøjer, fly og grænseovervågningsudstyr til rådighed i områder ved de ydre grænser, der har behov for yderligere bistand. Foruden grænsekontrol omfatter Frontex’ operationer opgaver vedrørende søfartssikkerhed, sikkerhedskontrol, eftersøgning og redning samt miljøbeskyttelse


Risikoanalyse

Frontex vurderer risiciene for EU’s grænsesikkerhed. Det opbygger et billede af mønstre og tendenser i forbindelse med irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet ved de ydre grænser. Agenturet deler sine resultater med EU-landene og Europa-Kommissionen og bruger dem til at planlægge sine fremtidige aktiviteter. Alle Frontex’ aktiviteter er baseret på risikoanalyse.


Situationsovervågning

Frontex overvåger konstant EU's ydre grænser og sender opdateringer og varslinger til EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande, Europa-Kommissionen og andre agenturer.


Sårbarhedsvurdering

Agenturet foretager årlige evalueringer af de enkelte medlemsstaters og associerede Schengenlandes kapacitet og beredskab til at imødegå udfordringer ved de ydre grænser, herunder migrationspres. Frontex indsætter forbindelsesofficerer i EU-medlemsstater for at hjælpe agenturet med at opretholde et samlet billede af grænsekontrollen på EU-plan.


Europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner

Agenturet støtter samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder, EU-agenturer og toldmyndigheder ved søgrænser. Både og fly, som er indsat i operationer, indsamler og deler også oplysninger, som er relevante for fiskerikontrol, opdagelse af forurening og overholdelse af søfartsregler.


Udveksling af efterretninger om kriminelle aktiviteter

Agenturet udveksler de efterretninger, der indsamles ved grænserne, med relevante nationale myndigheder, Europol og andre europæiske agenturer. Dette omfatter oplysninger om personer, der er mistænkt for at være involveret i kriminelle aktiviteter, såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme.


Tilbagesendelsesoperationer

Frontex spiller en stadig vigtigere rolle i forbindelse med tilbagesendelse af personer, der ikke har ret til at forblive i EU, til deres hjemlande. Agenturet hjælper medlemsstaterne med at koordinere og finansiere tilbagesendelsesoperationer, men kan også iværksætte dem på eget initiativ.  Med henblik herpå kan Frontex chartre flyvninger og reservere pladser på kommercielle flyvninger. Agenturet hjælper også med at fremskaffe de nødvendige rejsedokumenter til de personer, der skal tilbagesendes, og stille eksperter til rådighed til at bistå med tilbagesendelsesoperationerne.


Eksterne forbindelser

Samarbejde med lande uden for EU og Schengenområdet er en integreret del af Frontex’ mandat og en af agenturets strategiske prioriteter. For at sikre gennemførelsen af den integrerede europæiske grænseforvaltning udvikler og vedligeholder Frontex et netværk af partnerskaber med grænsemyndigheder i lande uden for EU, navnlig EU’s nabolande og migranters oprindelses- og transitlande. Agenturet indsætter også forbindelsesofficerer i lande uden for EU, der er berørt af irregulær migration.


Hurtig reaktion

Frontex er i stand til hurtigt at indsætte grænse- og kystvagter og udstyr i EU-medlemsstater og associerede Schengenlande, der står over for en nødsituation ved deres ydre grænser. Medlemsstaterne skal stille op til 1 500 medarbejdere fra udrykningsstyrken til rådighed efter anmodning fra agenturet.


Forskning og innovation

Frontex bringer grænsekontroleksperter sammen med forskning og industri for at sikre, at den nye teknologi opfylder grænsekontrolmyndighedernes behov.


Uddannelse

Frontex udvikler fælles uddannelsesstandarder for grænsemyndigheder med henblik på at harmonisere uddannelsen af grænse- og kystvagter i EU og de associerede Schengenlande. Dette har til formål at sikre, at rejsende, der krydser en af EU's ydre grænser, oplever ensartede standarder for grænsekontrol. Det gør det også muligt for grænse- og kystvagter fra forskellige lande at arbejde effektivt sammen, når de er indsat i Frontex-operationer.


ETIAS

Frontex spiller en central rolle i arbejdet med at oprette det nye EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Når systemet bliver operationelt i 2023, vil visumfri rejsende fra over 60 lande skulle ansøge om en ETIAS-rejsetilladelse, inden de rejser til lande i EU's Schengenområde. Frontex er ansvarlig for at huse den centrale ETIAS-enhed, som vil være operationel 24-7. Centralenheden vil behandle ansøgninger i tæt samarbejde med medlemsstaternes nationale enheder og støtte både rejsende og transportvirksomheder. 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information