Какво представлява Frontex?

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена през 2004 г., за да подпомага държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави в защитата на външните граници на пространството на ЕС за свободно движение. Тъй като е агенция на ЕС, Frontex се финансира от бюджета на ЕС, както и от вноски на асоциираните към Шенген държави. Планирано е до 2020 г. персоналът на Агенцията да достигне около 1 000 служители, почти една четвърт от които са командировани от държавите членки и ще се завърнат в националните си служби, след като изтече мандатът им във Frontex.

През 2016 г. Агенцията беше разширена и модернизирана, в резултат на което беше преобразувана в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, натоварена с разширена роля, трансформирана от контрол на миграцията в управление на границите, както и с все по-големи отговорности в борбата с трансграничната престъпност. Днес Frontex е призната като един от крайъгълните камъни на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС. Към мандата на Агенцията бяха официално добавени и дейности по търсене и спасяване в ситуациите, когато необходимост от такива дейности възниква в контекста на наблюдението на морските граници.

Frontex е оперативна агенция с повече от 1 500 служители от държавите членки, разположени в целия ЕС във всеки един момент. За да повиши способността си да проследява нови и бързо развиващи се обстоятелства, ситуационният център на Frontex, който отговаря за наблюдението на външните граници, сега работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information