Съвместни операции

Най-видими сред дейностите на Агенцията са съвместните операции. Frontex изпраща стотици гранични служители, отговарящи за бреговата охрана, както и плавателни съдове, автомобили и друго оборудване за подпомагане на държавите членки, изправени пред предизвикателства по външните граници на ЕС. Тези операции се провеждат по морските и сухопътните граници на Европа, както и на международните летища. Понастоящем Frontex разчита за своите операции главно на държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави да предоставят специализирани служители и оборудване, но агенцията е в процес на наемане и закупуване на собствено оборудване. Frontex също може да разчита на група от най-малко 1 500 служители, които могат да бъдат разположени на място в рамките на пет дни, за да се справят с извънредни ситуации по границите на Европа.

Макар че операциите на агенцията по море в Средиземноморието оказват подкрепа на Италия, Гърция и Испания за облекчаване на миграционния натиск, всички операции на агенцията помагат и за борба с различни форми на трансгранична престъпност. Морските операции включват допълнителни задачи, например следене на замърсяването и незаконния риболов. Те се осъществяват със сътрудничеството на други агенции на ЕС, по-специално Европол, Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA).


Правоприлагане

Frontex играе съществена роля за укрепване на вътрешната сигурност на Шенгенското пространство чрез наблюдение на външните му граници, провеждане на проверки за сигурност и операции по връщане и сътрудничество с националните власти и Европол.

Освен това Frontex допринася и за борбата с тероризма, като подпомага държавите членки при засилването на контрола по външните граници и оказването на подкрепа при откриването на потенциални чуждестранни бойци терористи. Служителите на Frontex, разположени на място, са обучени да откриват лица, които могат да бъдат свързани с терористични дейности.


Роля на Frontex в операции по издирване и спасяване

Участието в операции по издирване и спасяване винаги е било приоритет за Frontex и е заложено в регламента на ЕС за създаване на европейска гранична и брегова охрана. Frontex има задължението да предоставя техническа и оперативна помощ в морето в подкрепа на спасителните операции, които могат да възникнат по време на операциите по наблюдение на границите.

Дейностите по издирване и спасяване са също така конкретна цел на оперативния план за всяка морска операция на Frontex.

Между 2015 г. и 2020 г. Frontex допринесе за спасяването на 353 270 души в Средиземно море.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information