Постоянен корпус

За първи път в своята история Европейският съюз разполага със собствена униформена служба — постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана. Обучена от най-добрите и оборудвана с най-новото, което могат да предложат технологиите, граничната и бреговата охрана в рамките на Frontex е подготвена за предизвикателствата по границите, което спомага да се гарантира правилното функциониране на Шенгенското пространство на Европа.

Това включва подкрепа в управлението на миграцията, борбата с трансграничната престъпност и дейности по връщане, както и подкрепа за националните органи при осигуряването на безопасно и безпроблемно преминаване на границите за всички пътници.

Граничната и бреговата охрана от постоянния корпус в рамките на Frontex работи под командването на националните органи на държавата, в която е разположена. Тя може да бъде разположена по външните граници на държавите — членки на ЕС, или в държави извън ЕС, при условие че са подписали споразумение с ЕС за статуса. Служители на постоянния корпус в рамките на Frontex присъстват на сухопътните и морските външни граници и на международните летища, както и в седалището на агенцията във Варшава.

Формирането на постоянния корпус е важно постижение на европейската интеграция. То също така води до реална трансформация на Frontex — скоро повечето служители на Frontex ще работят на терен вместо в централата, с което ще се създаде един истински оперативен механизъм на ЕС.


Основни задачи

Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана спомага за по-силно и по-устойчиво Шенгенско пространство — най-голямото свободно пространство за пътуване в света.

Постоянният корпус оказва постоянно съдействие при граничните проверки и подпомага управлението на миграцията, например проверките на гражданството, регистрацията и снемането на пръстови отпечатъци. Неговите служители помагат при проследяването на незаконни наркотици, огнестрелни оръжия и други незаконни дейности по границите. Много членове на постоянния корпус подкрепят връщането на лица, които пребивават незаконно в Европа. Служителите имат изпълнителни правомощия да извършват граничен контрол и могат да носят огнестрелно оръжие.


Категории

В състава на постоянния корпус влизат четири категории служители. Сред тях са персонал и служители на Frontex, които са изпратени от държавите членки в агенцията на дългосрочни или краткосрочни мисии, както и резерв, който може да бъде активиран по време на криза.

До 2027 г. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана ще се състои от общо 10 000 души, от които 3 000 служители от категория 1 — служители на Frontex. Останалите 7 000 хиляди служители ще бъдат командировани от държавите — членки на ЕС.

Категория 1: гранични служители, пряко наети от Frontex като членове на персонала и редовно разполагани в мисии за гранична охрана според профила им

Категория 2: дългосрочно командировани служители от държавите членки

Категория 3: краткосрочно командировани служители от държавите членки

Категория 4: резерв от гранични служители на държавите — членки на ЕС, които са на разположение на Frontex за бързо включване в управлението на кризи по границите.


Профили и професионално развитие

Всеки от служителите на постоянния корпус преминава основно обучение, за да се подготви за разполагане в оперативните зони. Това е гаранция, че служителите имат необходимите умения за съвместна работа в конкретна оперативна област в пълно съответствие с приложимото законодателство на ЕС и етичните стандарти.

След основното обучение служителите на постоянния корпус преминават различни видове специализирано обучение през своето професионално развитие.

Те могат да се специализират в области като откриване на нередовни документи, подпомагане на операции по връщане или съдействие за откриването на откраднати автомобили. Други служители могат да работят в областта на събирането на информация или събирането на данни за престъпни мрежи.

През цялото си професионално развитие служителите на постоянния корпус ще имат възможността за ново профилиране в съответствие с техния опит, както и за изпълнение на нови задачи, което им дава възможност да придобият цялостен опит в интегрираното управление на границите.


Правно основание

Постоянният корпус е създаден с Регламент (ЕС) 2019/1896  от 13 ноември 2019 г. относно европейската гранична и брегова охрана.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information