Основни права

Зачитането и защитата на основните права са безусловни и съществени компоненти на ефективното интегрирано управление на границите. Frontex се придържа стриктно към Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека и съответните международни правни инструменти и инструменти в областта на правата на човека, включително Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г.

Основните права са интегрирани в кодексите за поведение на Frontex, общите основни учебни програми за граничните служители и в по-специализираните обучения, например за служители за наблюдение на морските или сухопътните граници или наблюдаващи лица при принудително връщане. Тези политики и насоки повишават разбирането на основните права и дават възможност на служителите да идентифицират потенциални нарушения.

Преди разполагането им, всички служители на Frontex, както и граничните служители и членовете на други съответни органи от държавите членки, участващи в операциите на Frontex, преминават обучения по въпросите на основните права. По-специално по отношение на достъпа до международна закрила — спазването на принципа на забрана за връщане, а когато е целесъобразно, и по отношение на търсенето и спасяването. Основните права винаги се включват в оперативните брифинги за служителите на постоянния корпус, а гаранциите и задълженията за докладване на потенциални нарушения на основните права са включени във всички оперативни планове.

През 2011 г. бяха създадени длъжността на служител по въпросите на основните права и консултативен форум по основните права, като бяха включени в структурата на Frontex след изменения на регламента за Frontex. С Регламент (ЕС) 2019/1896 бяха разширени мандатът и капацитетът на агенцията и на служителя по въпросите на основните права.

Основните компоненти на системата на Frontex за защита и мониторинг на основните права са:

  •  Стратегията за основните права - — ръководната рамка , която служи за привеждане на дейностите на агенцията в съответствие със стандартите и принципите в областта на основните права;
  • Процедура за докладване на сериозни инциденти (SIR) -, която задължава всеки участник в оперативните дейности на Frontex незабавно да докладва за всяка ситуация на възможни нарушения на основните права, включително нарушения на достиженията на правото на ЕС или на международното право и на кодексите за поведение на Frontex. SIR, които са във връзка с основните права, се разглеждат от службата за основните права;
  • Механизмът за жалби -, който дава възможност за подаване на индивидуални жалби от лица, които са пряко засегнати от действията или бездействието на персонала, участващ в дейностите на Frontex, и които считат, че са били обект на нарушение на основните им права;
  • Консултативният форум по основните права -, който предоставя на агенцията независими консултации относно зачитането, защитата и насърчаване спазването на основните права във всички дейности на Frontex;
  • Надзорен механизъм за използването на сила -, който осигурява рамка за наблюдение на прилагането на разпоредбите относно използването на сила от редовния персонал на агенцията, включително постоянния корпус, и предвижда задължение за докладване за инциденти, свързани с използването на сила.

На служителя по въпросите на основните права (СВОП) е възложено да наблюдава изпълнението от страна на Frontex на задълженията ѝ в областта на основните права в съответствие с правото на ЕС и международното право и да съветва изпълнителния директор по въпроси, свързани с основните права. СВОП и служителите на службата за основните права имат независима роля в рамките на агенцията да подпомагат нейната работа от гледна точка на правата на човека и да укрепват зачитането, защитата и насърчаване спазването на основните права. С цел ефективно наблюдение на спазването на основните права от страна на агенцията СВОП може да провежда разследвания на всяка от нейните дейности и да извършва редовни посещения на място.

Служителят по въпросите на основните права изготвя становища във връзка с всяка дейност на Frontex както на политическо, така и на оперативно равнище и по отношение на сътрудничеството на агенцията с партньорите, като посочва предизвикателствата, свързани с основните права, възможните нарушения на основните права или рисковете за това. СВОП също така информира и съветва изпълнителния директор относно възможни нарушения на основните права по време на някоя от дейностите на агенцията. Служителят се назначава от управителния съвет и се отчита непосредствено пред него, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2019/1896. СВОП отговаря за разглеждането на жалбите, получени чрез механизма на Frontex за жалби, и на докладите за сериозни инциденти, свързани с потенциални нарушения на основните права в рамките на дейностите на Frontex. Служителят по въпросите на основните права се подпомага и от наблюдатели на основните права, които действат независимо при изпълнението на своите задачи и постоянно наблюдават и оценяват спазването на основните права от страна на агенцията при изпълнение на дейностите ѝ.

СВОП публикува годишни доклади за дейностите, извършвани от службата за основните права, в съответствие с член 109, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1896. Годишният доклад предоставя информация за състоянието на зачитането на основните права в оперативните дейности на агенцията в съответствие със стратегията за основните права.

Годишен доклад на FRO за 2020 г.

Наблюдателите на основните права, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/1896 като редовен персонал на Frontex, се разполагат в оперативните зони и се назначават от служителя по въпросите на основните права. Те наблюдават и оценяват спазването на основните права при дейностите на Frontex, предоставят консултации и оказват помощ в това отношение, като същевременно допринасят за насърчаване спазването на основните права като част от европейското интегрирано управление на границите. Чрез работата си наблюдателите са важен елемент от системата на Frontex за наблюдение на основните права. Като „продължение“ на СВОП в тази област, те помагат на агенцията да спазва задълженията си в областта на основните права.

Наблюдателите наблюдават дейностите, предприети от Frontex, като документират съответствието им с приложимите стандарти в областта на основните права. Те наблюдават процедурите, свързани с управлението на границите и връщането, и средата, в която се изпълняват, като същевременно посочват предизвикателствата, рисковете и възможностите за насърчаване спазването на правото на ЕС и международното право. В този контекст наблюдателите си сътрудничат с Frontex при координирането на служителите и докладват на служителя по въпросите на основните права за евентуални свои опасения.

Наблюдателите на основните права могат да бъдат назначавани от СВОП в резерва от наблюдаващи лица при принудително връщане, които наблюдават и докладват за операции по връщане, координирани или подпомагани от Frontex. Групата от наблюдатели беше създадена като допълнителен механизъм към националните механизми за мониторинг.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information